Wie zijn wij

Stop dakloosheid onder jongeren!

Dak- en thuisloze jongeren, zwerfjongeren – hoe je ze ook noemt, het zijn jongeren die van logeeradres naar logeeradres zwerven. Vaak moeten ze het zonder de steun van ouders stellen, vaak ook komen ze uit de jeugdzorg (60%). Stuk voor stuk zitten ze in een onrustige en stressvolle situatie, die snel meer problemen tegelijk in de hand werkt, zoals dakloosheid. Door tijdig ingrijpen is deze neerwaartse spiraal te keren en zelfs te voorkomen. En kunnen deze jongeren, net zoals de meeste van hun leeftijdgenoten, aan hun toekomst en economische zelfstandigheid werken.

Onze ambitie

Onze ambitie is: voorkomen dat jongeren dakloos worden. Wij willen dat dak- en thuisloze jongeren ondersteuning krijgen om hun basis op orde te brengen, zoals je ook je eigen kinderen stap voor stap begeleidt naar zelfstandigheid. Zo krijgen ook deze jongeren perspectief op een zelfstandige toekomst.

Knelpunten

Gemeentelijk beleid en landelijke wetgeving sluiten niet aan bij de complexe problematiek van dak- en thuisloze jongeren. Ze lopen tegen allerlei barrières aan en vallen tussen wal en schip. Deze jongeren verdienen, net als jongeren mét steun van hun ouders, kansen om uit de problemen te raken en zich te ontwikkelen. Zelf willen ze niets liever. Dak- en thuisloze jongeren zijn de verantwoordelijkheid van de hele samenleving.

Lobby, vernieuwing en verbinding

Voortdurend maken wij de problematiek van dak- en thuisloze jongeren zichtbaar. Wij agenderen, lobbyen, prikkelen en beïnvloeden. We opiniëren, signaleren knelpunten, jagen vernieuwingen aan en doen voorstellen voor structurele oplossingen. Wij zijn intermediair, verbinden betrokken partijen en versterken netwerken. Zo verbeteren we beleid voor, hulp aan en de kansen van dak- en thuisloze jongeren in onderwijs, werk, wonen, financiën en sociale hulp.

Samen met jongeren

Samen met (ex-) dak- en thuisloze jongeren werken we aan onze ambitie; de jongeren zelf weten als geen ander waar ze tegenaan lopen. We werken vanuit hun leefwereld en betrekken hen bij onze activiteiten en voorstellen.

Onze thema’s

We richten ons op specifieke thema’s waar zwerfjongeren tegenaan lopen:
• veilig en betaalbaar wonen
• betere inkomenspositie (garantie-inkomen voor jongeren die jeugdhulp verlaten/waar ouders buiten beeld zijn)
• schulden voorkomen en oplossen
• onderwijs en/of werk
• betere overgang van jeugdzorg naar volwassenenzorg
• plan op maat rond 17 jaar: wat heeft deze jongere nodig aan ondersteuning, opleiding/werk en inkomen?
• vaste coach en waar mogelijk het netwerk van de jongere betrekken.

Meer informatie?
Stuur een e-mail aan: h.masuger@zwerfjongeren.nl

/// Wij agenderen en lobbyen

Wij leggen vraagstukken en problemen bloot, kweken begrip door verhalen te vertellen, wij opiniëren, beïnvloeden en zetten ludieke acties in gang.

/// Wij versnellen vernieuwing

Wij experimenteren, zetten actie-onderzoeken in gang en delen oplossingen, kennis en expertise.

/// Wij verbinden netwerken

Wij organiseren bijeenkomsten, zijn intermediair, versterken relaties en bouwen aan netwerken.

Topprioriteit: voorkomen dat jongeren dakloos worden

SZN is sinds 2003 dé onafhankelijke belangenbehartiger van dak- en thuisloze jongeren in Nederland. Onze topprioriteit is voorkomen dat jongeren dakloos worden. Met en voor jongeren leggen we de vinger op de zere plek, beïnvloeden de opinie, zetten het onderwerp op de landelijke en lokale agenda, voeren politieke lobby en jagen met concrete voorstellen vernieuwing aan. Wij hebben voortdurend contact met ons brede netwerk van jongeren, onderzoekers, politiek en het werkveld (gemeenten en organisaties op het gebied van zorg, wonen, leren werken en financiën). Daardoor kunnen we signalen snel oppakken en dit maatschappelijke vraagstuk breed onder de aandacht brengen.

Onze medewerkers

Vanuit ons landelijke bureau in Amsterdam werken we met twee vaste medewerkers:

/// Hella Masuger, directeur.
/// Marleen van de Kolk, programmamanager.

Daarnaast werken we met professionals op oproepbasis en een landelijk netwerk van organisaties en allianties.

Ons bestuur

SZN werkt met een bestuur op afstand. Leden van het Bestuur ontvangen geen bezoldiging of onkostenvergoeding.

  • Voorzitter: Kees van Anken, voormalig directeur bestuurder ZIENN Opvang en Ondersteuning
  • Penningmeester: Wim Lubben, partner aandeelhouder Mazars
  • Algemeen lid: Anne Wilbers, bestuurder woningcorporatie Mooiland

Onze partners

SZN werkt nauw samen met de volgende organisaties:


SZN wordt ondersteund door Kansfonds

Gegevens SZN

SZN staat geregistreerd als Stichting Zwerfjongeren Nederland
Kamer van Koophandel: 41209184
RSIN/fiscaal belastingnummer: 801244158

Financieel jaarverslag 2018

Meer informatie?

Stuur ons een mail:
/// Hella Masuger, h.masuger@zwerfjongeren.nl
/// Marleen van der Kolk, m.kolk@zwerfjongeren.nl

ANBI-status

SZN heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit  geeft een schenker de mogelijkheid om gebruik te maken van de belastingvoordelen van de geefwet. Zie voor meer informatie hierover: Welke belastingvoordelen heeft een ANBI? (Belastingdienst)

Wanneer zijn wij tevreden?

  • Als het aantal dakloze jongeren (18-30 jaar) aanzienlijk vermindert.
  • Als de samenleving (burgers, bedrijven, designers, andere sectoren) jongerendakloosheid niet meer als ver-van-m’n-bedprobleem ziet, maar als medemenselijk probleem dat we met z’n allen kunnen oplossen en voorkomen.
  • Als de mensen uit het werkveld zich door ons gehoord en gesteund voelen.
  • Als gemeenten de top-3 om jongerendakloosheid te voorkomen (wonen, inkomen, begeleiding) structureel in hun beleid en uitvoering hebben opgenomen.