Een veilige woonplek voor elke jongere!

5 actiepunten

Op 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Uw kans om lokaal mee te beslissen over de koers van uw gemeente op vele terreinen: (jeugd)zorg, maatschappelijke opvang, onderwijs, werk & inkomen, voorkomen en aanpak van schulden en huisvesting.

Gemeenten worden in 2020 verantwoordelijk voor het voorkomen van dakloosheid bij jongeren. Ook opvang van jongeren en beschermd wonen voor jongeren met een psychische aandoening worden een verantwoordelijkheid van gemeenten. Dit betekent dat dakloze jongeren dan niet meer naar centrumgemeenten doorverwezen kunnen worden, voor een uitkering of opvang. Tenzij dat regionaal is afgesproken.

Stichting Zwerfjongeren Nederland en Federatie Opvang vragen uw aandacht voor jongeren in een kwetsbare positie.

5 actiepunten om de positie van kwetsbare jongeren te verbeteren.

1. Zorg voor betaalbare jongerenhuisvesting

Als gemeente zorgen wij* voor voldoende betaalbare jongerenhuisvesting voor alle jongeren. Zo investeren we in een structurele oplossing van dakloosheid en zetten we in op efficiente uitstroom uit de maatschappelijke opvang.

2. Een soepele overgang van 18- naar 18+

Als gemeente zorgen wij dat de ondersteuning die voortkomt uit de Jeugdwet, Wmo en Participatiewet op elkaar aansluit. Daarbij staat een goede overgang 18-/ 18+ voorop, zodat jongeren hier geen hinder van ondervinden.
Als gemeente faciliteren wij onafhankelijke cliëntondersteuning door ervaringsdeskundigen of jeugd-straatadvocaten. Zodat jongeren weten wat hun rechten zijn.

3. Organiseer maatwerk voor voldoende inkomen

Als gemeente zorgen we voor ‘regelruimte’, zodat we per individu maatwerk kunnen leveren bij de uitvoering van de Participatiewet. Het voorkomen van schulden en het halen van een diploma staat voorop.  Zo voorkomen we dat jongeren in een kwetsbare positie hun opleiding niet afmaken, geen baan vinden of zelfs dakloos en onverzekerd raken.

4. Voorkom schulden en los ze op

Als gemeente garanderen wij toegang tot schuldhulp voor elke jongere. Wij stimuleren alternatieve oplossingen om jongeren met schulden te helpen, bijvoorbeeld een schuldrustperiode, een minnelijke regeling of begeleiding naar school of werk.
Zo heeft schuldhulp ook daadwerkelijk een duurzaam effect.

5. Zorg voor studie- en werkervaringsplekken

Als gemeente voeren we de aanpak jeugdwerkloosheid uit en kopen we voldoende opleidingsplaatsen en stageplekken in. Ook voor jongeren die dakloos zijn of dat dreigen te worden. Ook faciliteren we een ondersteunend netwerk van professionele of vrijwillige mentoren om jongeren te helpen hun leven op orde te krijgen.

*de standpunten hebben wij vanuit de gemeente geformuleerd, u kunt dit voor uw verkiezingsprogramma eenvoudig aanpassen door de naam van uw politieke partij vervangen.

Meer weten?

Wij denken graag mee over oplossingen in uw gemeente. Neem contact op met:

///  Hella Masuger, 06 – 44490221, h.masuger@zwerfjongeren.nl of

/// Marleen van der Kolk, 06 – 30720138, m.kolk@zwerfjongeren.nl.

Meer lezen?

Informatie over 18-18+ in ons inspiratiemagazine:
/opinie-actie/roer-om-jeugdhulp-18-18

Informatie over schuldhulp:
/van-de-straat/schulden/
http://www.effectieveschuldhulp.nl/nieuwsbrief/juli-2015/jongeren