Illustratie: Daniel Hentschel

SZN krijgt nieuwe directeur en nieuw bestuur

Hella Masuger neemt afscheid als directeur van SZN. Ze geeft het stokje over aan Marleen van der Kolk, die al jarenlang mede het gezicht van SZN bepaalt. Ook heeft SZN een nieuw bestuur. Lees hier de afscheidsbrief van Hella en oud-SZN-voorzitter Kees van Anken.

Hella: “Vanaf deze plek wil ik iedereen die het aangaat, bedanken voor de prettige samenwerking in de afgelopen jaren. Een mooie gelegenheid om meteen even stil te staan bij wat er is bereikt. In de vijftien jaar dat ik voor SZN heb mogen werken, is er veel veranderd in de aanpak van dakloosheid onder jongeren in onze samenleving. SZN werd in het leven geroepen om aandacht te vragen voor die doelgroep. Het thema jongerendakloosheid moest op de politieke agenda komen. Die aandacht is er nu ruimschoots. Afgelopen december lanceerde het ministerie van VWS het nationaal actieplan dakloosheid; Eerst een Thuis. De ambitie van het plan is dat in 2030 iedereen een thuis heeft. Waar het vijftien jaar geleden nog vooral ging over de opvang van dakloze jongeren als oplossing, is nu bestaanszekerheid het uitgangspunt.”

Veel veranderingen in gang gezet

Hella: “Ik ben er trots op dat SZN in samenwerking met andere partijen veel veranderingen in gang heeft gezet. Sommige daarvan zijn inmiddels in een stroomversnelling gekomen. Kennisuitwisseling, jongerenparticipatie, 18min/18plus en aandacht voor de beeldvorming van dakloze jongeren. Het is vanzelfsprekend geworden om de ervaringskennis van de jongeren zelf in te zetten bij het ontwikkelen van beleid. De beleidsmakers Wonen en Inkomen zitten vaker aan tafel als het gaat om het oplossen van dakloosheid. Allemaal stappen waar we hoop uit kunnen putten. Hoop voor de jongeren, omdat de roep om verandering steeds luider is geworden en breed gedragen wordt. Na het roepen en doelen stellen komt het er echter op aan om veranderingen door te voeren. Om te veranderen is vernieuwing nodig.”

Koers bestendigen en verdiepen

Hella: “SZN is de stichting die vernieuwing stimuleert door jongeren onderzoek te laten doen naar een aanpak die hen echt verder helpt. SZN is ook de stichting die het gesprek aangaat met de verantwoordelijke partijen en de inzichten uit onderzoeken op tafel legt. We zijn heel blij met onze behaalde resultaten. Echter de historische kennis van de aanpak van dakloosheid leert ons dat waakzaamheid is geboden. De aandacht mag niet verslappen en belangrijker, de vernieuwing van de aanpak is hard nodig. SZN wil daarom haar ingezette koers voortzetten, bestendigen en verdiepen: innovatieve projecten, verdere systeemverandering en beleidsbeïnvloeding. Met de focus op preventie: het voorkomen van dak- en thuisloosheid onder jongeren, met voldoende inkomen en met betaalbare huisvesting. Marleen en ik hebben hier jarenlang samen aan gewerkt. Ik heb er alle vertrouwen in dat zij, met al haar ervaring en capaciteiten, hier voortvarend mee verdergaat. Het nationaal actieplan ligt er: Eerst een Thuis. Een thuis, dat wens ik alle jongeren toe! Zelf ga ik een nieuwe richting inslaan. Ook op andere terreinen is nog genoeg te doen.”

Nieuw bestuur SZN

SZN heeft ook een nieuw bestuur. SZN had sinds jaar en dag een vaste samenstelling van het bestuur, bestaande uit drie personen.

  • Wim Lubben was meer dan vijftien jaar penningmeester,
  • Anne Wilbers was ruim acht jaar lid en
  • Kees van Anken was sinds 2009 voorzitter.

Kees: ”Het was ook op bestuurlijk niveau tijd voor vernieuwing. In de zoektocht naar nieuwe bestuursleden kwam de optie voorbij om samen met Stichting het Bouwdepot een personele unie te vormen, waarbij het bestuur van het Bouwdepot ook het bestuur van SZN vormt. Het Bouwdepot, een succesvol initiatief van SZN, biedt concreet hulp aan jongeren die hun leven weer op orde willen krijgen. Om meerdere redenen is het een praktische en natuurlijke stap om de besturen samen te voegen, en ruimte te bieden aan het relatief nieuwe bestuur van het Bouwdepot, dat ook de verantwoordelijkheid neemt voor SZN.”

De beide rechtspersonen blijven bestaan, maar het bestuur bestaat uit dezelfde personen:

Veel bereikt

Kees: ”Namens het oude bestuur kan ik stellen dat er veel is bereikt en dat SZN niet meer is weg te denken in haar rol naar politici, beleidsmakers, overheden, organisaties en fondsen als het om het belang van zwerfjongeren gaat. Het is daarbij goed om te bedenken dat het om een veel bredere groep gaat dan wat vaak onder ‘zwerfjongeren’ wordt verstaan. Veelal gaat het om jongeren in crisissituaties, zonder vaste woon-en verblijfplaats, maar vooral om jongeren zonder een echt thuis, ofwel een veilige plek van waaruit deze jongeren het leven weer kunnen opbouwen en aan een perspectiefvolle toekomst kunnen kunnen werken.” Het vertrekkende bestuur is niet alleen tevreden over wát er is bereikt, maar ook over het bereik van SZN zelf.

Kees: “We genieten brede erkenning dankzij de inzet van Hella en Marleen, die de directievoering, de belangenbehartiging, de concrete projectontwikkeling en vooral de representatie en het op de agenda houden van de problematiek/thematiek voor hun rekening namen.”

Faciliteer en vertrouw jongeren

Kees: “Het actieplan ‘Dak- en thuisloze jongeren’ zie ik als een belangrijke verdienste van ons als organisatie. Samen met veel andere partijen, waaronder het Kansfonds, Adessium, FNO Zorg voor Kansen, de FredFoundation en de toenmalige staatssecretaris Blokhuis is een stevig fundament onder de aanpak van de problemen en het scheppen van nieuwe kansen gelegd. Het blijft alleen schrijnend dat het aantal jongeren dat in de problemen geraakt almaar toeneemt. Hier ligt een belangrijke opdracht voor de toekomst. Rijk, provincie en vooral gemeenten dienen hier veel meer aandacht aan te schenken dan nu het geval is. Faciliteer jongeren, schenk ze vertrouwen, en pas regels en beleid voor volwassenen niet één op één toe op jongeren. Paul Blokhuis noemde dat ‘artikel 5’, ofwel: zie meer door de vingers en doe wat nodig is. Het Bouwdepot is een mooi voorbeeld van hoe het ook kan. Als vertrekkend bestuur hebben we dan ook alle vertrouwen in de nieuwe bemensing van SZN. Er ligt een ambitieuze agenda en er zijn volop mogelijkheden om tot een situatie te komen waarin alle jongeren een goed en veilig thuis hebben en de kans op een goed leven. Ik wens het bestuur in haar nieuwe samenstelling, en Marleen als een bekende en vertrouwde kracht van SZN maar nu in een nieuwe rol, veel succes bij het realiseren van die doelen.”

Hella Masuger en Kees van Anken