Dwalen op straat en in het systeem

Transitieanalyse-­ en aanpak ‘Van de Straat’ Startnotitie

Zo luidt de titel van de rapportage Transitie-analyse en aanpak ‘Van de straat’.

Dwalen op straat en in het systeem (PDF)
Transitieanalyse-­ en aanpak ‘Van de Straat’ Startnotitie
December 2013 | SZN, Federatie Opvang, Kamers met Kansen, Kansfonds (voormalig Skanfonds)

Inleiding

Van de Straat wil voor elke jongere die kampt met dakloosheid een stabiele en veilige basis creëren waarin zij zich kunnen ontplooien op weg naar volwassenheid en zelfstandigheid. Een persoonlijk plan moet leiden tot onderdak, opleiding of werk en de ontplooiing van talent.

Voor jongeren zonder vaste thuisbasis en problemen op meerdere leefgebieden zijn er hardnekkige knelpunten die het werken aan een toekomst ernstig bemoeilijken. Om deze drempels te slechten wil Van de Straat een bredere beweging creëren die zich committeert aan de opdracht om gezamenlijk op zoek te gaan naar fundamentele oplossingen en deze regionaal en landelijk uit te dragen en te verduurzamen.

Onze speerpunten in deze ambitie zijn:

  • Jongeren centraal: elke jongere recht op een persoonlijk plan
  • Huisvesting: elke jongere recht op onderdak
  • Arbeidskansen: elke jongere recht op werk
  • Onderwijskansen: elke jongere recht op onderwijs
  • Inclusie: inzet op participatie, talenten en sociaal netwerk van jongeren
  • Preventie: het voorkomen dat jongeren op straat terecht komen

Actieve leden van deze beweging zijn jongeren, straatwerkers, professionals, onderzoekers, beleidsmakers, bestuurders en iedereen die zich betrokken voelt. Het gaat erom verschillende werelden aan elkaar te verbinden. ‘Van de Straat’ nodigt iedereen die hieraan een bijdrage kan leveren uit om zich bij ons aan te sluiten.

Gegeven is dat er al veel goede en bevlogen initiatieven zijn. Maar hoe is die energie vast te houden in deze onzekere tijd van grootschalige veranderingen (o.a. drie decentralisaties in het sociale domein)? En sterker nog: hoe is dit te verduurzamen en op te schalen? Tegelijkertijd heeft ‘Van de Straat’ als assumptie dat fundamentele omslagen (transities) noodzakelijk zijn in structuur, cultuur en werkwijzen. We hebben met z’n allen redelijk zicht op wat er mis is binnen de huidige situatie (A), maar hoe de gewenste toekomst (B) eruit moet zien is deels onzeker en onduidelijk. Bovendien, hoe komen we bij B? Wij zien het huidige momentum als een unieke kans en voedingsbodem voor deze fundamentele omslagen. Het brengt echter ook valkuilen en bedreigingen met zich mee (zoals verdere institutionalisering), vandaar de noodzaak om hierover het gesprek met elkaar te voeren.

De gewenste toekomst en gepaarde omslagen willen we in gezamenlijkheid met eenieder die dit aangaat ontleden. We zien de praktijk daarbij als het laboratorium om de dialoog te koppelen aan actie. Discussiesessies lopen dan ook parallel met het aanjagen en ondersteunen van innovatieve experimenten. We bouwen voort op lokale expertise uit diverse regio’s (we beginnen in de regio: Friesland en Groningen) en vertalen dit naar het landelijke niveau waar problematiek wordt geagendeerd en kennis wordt ontwikkeld en gedeeld.

Van de Straat is een mobiliserende partij en zal partijen aan elkaar verbinden. Met deze faciliterende rol bieden we een platform aan een diversiteit van veranderingsgezinde mensen en partijen die mee willen werken aan een duurzame toekomst voor dak-­? en thuisloze jongeren.

Van De Straat is een initiatief van Federatie Opvang, Stichting Zwerfjongeren Nederland, Kamers met Kansen en DRIFT (Erasmus Universiteit Rotterdam) en wordt ondersteund door Skanfonds.