In het oktober/novembernummer van Sociaal Bestek een artikel van de hand van Jacolien Steen en Jeanette van der Does, naar aanleiding van het rapport Buitenspel. Beide auteurs zijn werkzaam als onderzoeker bij de Inspectie van ministerie SZW.

Een grote groep kwetsbare jongeren maakt geen gebruik van voorzieningen die er juist zijn om hen te ondersteunen richting werk of terug naar school. Voor deze jongeren zijn de ingewikkelde regels en de onbekendheid met voorzieningen een barrière. Veel sociale diensten zien het opzoeken of volgen van deze jongeren niet als hun taak.

Preventie 

Veel winst is te behalen in preventieve benadering van kwetsbare jongeren. Dit voorkomt escalatie van problemen en daarmee samenhangende maatschappelijke kosten. De decentralisaties in het sociale domein bieden mogelijkheden om de kwetsbare groepen met een meer integrale, en daardoor effectievere en efficiëntere aanpak te benaderen en helpen. Gemeenten moeten die mogelijkheid zien te benutten.

Samenwerking tussen de gemeentelijke afdelingen Jeugdhulp, onderwijs en sociale zaken zal een belangrijke rol gaan spelen. Vooral als het om jongeren gaat. Gemeenten zijn aan zet om dit verder in te vullen.

Lees hier het artikel: Jongeren buiten beeld, wie zijn ze en worden ze geholpen?

[gview file=”/wp-content/uploads/2015/10/Artikel-Sociaal-Bestek.pdf”]

Wat vindt Van de Straat?

Van de Straat is van mening dat de ministeries VWS, OCW en SZW het goede voorbeeld kunnen geven door elkaar tegenwerkende regelgeving beter op elkaar af te stemmen of te versoepelen voor deze groep jongeren. Veel regels maken het voor kwetsbare jongeren moeilijk zo niet onmogelijk om in de maatschappij te participeren. Denk aan de verplichting om ingeschreven te staan bij een gemeente om je in te kunnen schrijven bij school voor een zorgverzekering, het aanvragen van zorgtoeslag of een uitkering. Of met schulden studiefinanciering aanvragen. Voor veel dak- en thuisloze jongeren vormen dit een onneembare drempels om hun zaken goed te regelen en vooruit te komen in hun leven. Ook kunnen zij gezamenlijk afspreken om de regelgeving te vereenvoudigen. Veel jongeren  kunnen hun weg niet vinden en weten niet waar ze recht op hebben vanwege de complexiteit van de regels.