SZN en Urban Labs van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) zijn vanuit het Jongeren WoonLab op zoek naar kansen voor betaalbare jongerenhuisvesting. Een van de acties is een QuickScan van het huidige beleid en de praktijk rondom huisvesting van kwetsbare jongeren. 

Voor de QuickScan hebben we elf interviews gehouden met directeuren en (beleids)medewerkers van kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties, Rijksoverheid, gemeenten, corporaties en zorgaanbieders. We hebben hen gevraagd waar zij tegenaan lopen bij het huisvesten van jongeren en welke kansen zij binnen het systeem en in de praktijk zien om de dak- en thuisloosheid onder jongeren terug te dringen. Daarnaast hebben we een literatuurstudie gedaan naar deze problematiek. De interviews en literatuurstudie leverden waardevolle inzichten op in de knelpunten van het huidige systeem en in de kansen. “Als het lukt om met de betrokken partners de neuzen dezelfde kant op te hebben en er echt voor te gaan, dan lukt het”, aldus een beleidsmedewerker van de Rijksoverheid.