SZN denkt mee over Actieprogramma Zwerfjongeren

Staatssecretaris Paul Blokhuis heeft zich de hartenkreten op de landelijke conferentie ‘De basis op orde’ in juni aangetrokken. Op 8 oktober organiseerden SZN en het College van de Rechten van de Mens een gesprek tussen de staatssecretaris en jongeren, over knelpunten en oplossingen voor jongerendakloosheid. Daarop kondigde Blokhuis op 18 oktober het Actieprogramma Zwerfjongeren aan in de Tweede Kamer.

Staatssecretaris Blokhuis: “Het is onbestaanbaar dat er in een welvarend land als Nederland zoveel jonge mensen op straat terechtkomen. Terwijl alle jongeren een eerlijke start in het leven verdienen. Te vaak nog wordt deze groep over het hoofd gezien. De knelpunten zijn bekend, bijvoorbeeld een tekort aan betaalbare woningen, de kostendelersnorm en de moeite rond het verkrijgen van een briefadres. Nu is het tijd deze zaken op te lossen. In samenwerking met alle betrokken partijen, maar ook met de mensen om wie het gaat: de jongeren zelf.” Blokhuis vroeg SZN ideeën aan te leveren voor het Actieprogramma Zwerfjongeren.

Ideeën SZN

Wij vinden dat in het Actieprogramma het regelen van een woning, inkomen, onderwijs en passende ondersteuning voorop moet staan en dat het zich nadrukkelijk moet richten op concrete resultaten voor de jongeren: 12.400 x betaalbare woonplekken, 12.400 x voldoende inkomens, 12.400 x passende ondersteuning en 12.400 x opleidingsplekken. Ons uitgangspunt is preventie door ‘De basis op orde’, alles nadrukkelijk in samenwerking met de jongeren. Wij bepleiten dat het Actieprogramma er op nationaal niveau toezicht op houdt dat de afgesproken acties concrete resultaten opleveren voor dak- en thuisloze jongeren. En dat ze mensenrechten en kansengelijkheid respecteren, beschermen en verwezenlijken. Jongeren (of de instanties die hen bijstaan) moeten duidelijk weten waar en bij wie ze moeten aankloppen om een (beschikbare) woonplek te regelen.

Aanvullend actieprogramma

Het Actieprogramma Zwerfjongeren is een aanvulling op de Meerjarenagenda Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang, gericht op het verbeteren van de opvang en ondersteuning van kwetsbare mensen in onze samenleving. In december hebben wij bij het bestuurlijk overleg van de Meerjarenagenda onze ideeën ingebracht.

De vaart erin

Het ministerie van VWS heeft aangegeven het programma de komende maanden uit te werken. In het Bestuurlijk Overleg van 10 december 2018 gaf Paul Blokhuis aan er naar te streven in februari 2019 een programmaplan te hebben.

Staatssecretaris Blokhuis: ‘Nu is het tijd om de bekende knelpunten op te lossen’