Laat jongeren niet zwerven!

Helaas zijn er ook in Nederland jongeren die kampen met dakloosheid en de problemen die dat met zich meebrengt. Dakloze jongeren hebben in hun jeugd vaak te maken gehad met problemen thuis;  een of beide ouders kunnen niet voor hun kinderen zorgen.

Niet zeker zijn van een eigen veilige eigen plek leidt tot allerlei problemen. Zeker op een leeftijd waarop jongeren zich nog volop moeten ontwikkelen. Het is moeilijk om je opleiding af te maken, of werk te vinden, keuzes te maken die voor je toekomst belangrijk zijn, zonder ondersteuning van je ouders.

Stichting Zwerfjongeren Nederland (SZN) zet zich al meer dan 10 jaar in voor een ‘onzichtbare’ groep van 9.000 jongeren. Jongeren zonder dak, (t)huis, zonder familie of sociaal netwerk.

Zwerfjongeren staan momenteel volop in de belangstelling. Dat hebben we bereikt door voortdurend aandacht te vragen voor beleid en hulp aan zwerfjongeren. Lees hier hoe we er anno 2015 voor staan.

Onze visie

Het probleem van zwerfjongeren is een maatschappelijk vraagstuk. Dak- en thuisloze jongeren vallen tussen wal en schip, omdat gemeentelijk beleid en landelijke wetgeving niet aansluiten bij de complexe zorgvraag van deze jongeren. Dit werkt uitsluiting in de hand.
Jongeren voelen zich veelal niet gesteund bij problemen als financiën, schuldhulp, onderwijs, werk en huisvesting. Met als gevolg dat hun toekomstperspectief achterblijft.

Onze ambitie

Is een (financieel) zelfstandig toekomstperspectief voor zwerfjongeren.
Wij ontwikkelen en faciliteren innovatie als het gaat om de problematiek van dak- en thuisloosheid bij jongeren. We zorgen voor kennisontwikkeling en de verspreiding daarvan, we vergroten de stem van de jongeren, genereren draagvlak en actieve betrokkenheid. Zo verbeteren we de kansen van zwerfjongeren bij onderwijs, werk, wonen, sociale steunsystemen en burgers.

Kernactiviteiten 2014 – 2018

 1. Innovatie en kennisontwikkeling. Centraal staat:
  • Van de Straat (samen met Federatie Opvang, Drift/Erasmus Universiteit met ondersteuning van Kansfonds)
  • Praktijkexperiment 18min/18plus (2014 – 2016 in opdracht van VWS)
  • Onderwijs op maat voor dak- en thuisloze jongeren in Groningen en Leeuwarden (met ondersteuning van OCW)
  • Schulden en meedoen; innovatieve oplossingen om schulden te voorkomen. oa. voorkomen van schulden bij de zorgverzekeraar. Plan: Met Zorg Verzekerd. (ism Zilveren Kruis en Spirit Amsterdam) en lobby om schuldhulpverlening voor jongeren te verbeteren.
  • Aanjagen en stimuleren van betaalbare jongerenhuisvesting.
 2. Maatschappelijke agendering en lobby ten aanzien van knellende wet- en regelgeving
 3. Netwerkversterking
  • Sturen op netwerkmogelijkheden tussen professionals voor kennisdeling en voortdurend verbinding leggen tussen partijen, aanjagen en realiseren van (publiek-private) samenwerking om versnelling, vernieuwing en kwaliteit te realiseren.
 4. Kennisverspreiding via de volgende middelen en kanalen:
  • deze website gericht op publiek, professionals en stakeholders (informatie over zwerfjongeren, eigen projecten en projecten van partners)
  • nieuwsbrieven: aan onze relaties (meld je aan)
  • sociale media: Twitter en Facebook
 5. Organiseren van ontmoeting voor professionals:
  • Expertmeetings in lopende programma’s: 18-/18+, schulden, onderwijs. In klein verband meer specialistische kennisuitwisseling
  • Bijeenkomsten over actuele thema’s
 6. Stimuleren en faciliteren van zwerfjongerenparticipatie.
  • Dat doen we binnen onze eigen projecten en door bestaande initiatieven te verbinden. En participatie steeds te promoten.